Vol 2, No 36 (2016)

Research, Development and Application on Information & Communication Technology

(Special Issue)

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Một kỹ thuật biến đổi giọng người nói hiệu quả sử dụng kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian
Phùng Trung Nghĩa 5
Một số cải tiến kĩ thuật phân cụm cho ảnh viễn thám
Nguyễn Trung, Đặng Văn Đức, Vũ Văn Thoả 14
Tra cứu ảnh theo nội dung sử dụng tập Pareto và mô hình học thống kê CART
Vũ Văn Hiệu, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngô Quốc Tạo 27
Về phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định với miền trị thuộc tính nhận giá trị số theo tiếp cận tập thô mờ
Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Long Giang, Nguyễn Như Sơn 40
Thuật toán xác định bao đóng và khóa theo tiếp cận hợp giải trong lớp các phụ thuộc logic
Trương Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Xuân Huy 50
Mô hình phân tích kết hợp chuyển đổi bước sóng và FDL tại nút lõi mạng OBS với lưu lượng tổng quát GI
Đặng Thanh Chương 58
Một phương pháp phân hạng gen gây bệnh mới dựa trên tổng xác suất liên kết trong mạng tương tác protein
Đặng Vũ Tùng, Nguyễn Đại Phong, Lê Đức Hậu, Từ Minh Phương 67
Gom cụm kết quả tìm kiếm video với hướng tiếp cận kết hợp đa đặc trưng
Nguyễn Quang Phúc 80
Thuật toán PSO cải tiến trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa dựa trên nền tảng máy chủ chia sẻ không đồng nhất
Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Lê Văn Sơn, Hoàng Bảo Hùng 95
Fuzzy Distance Based Attribute Reduction in Decision Tables PDF
Cao Chinh Nghia, Vu Duc Thi, Nguyen Long Giang, Tan Hanh 104
A Novel Method to Improve the Speed and the Accuracy of Location Prediction Algorithm of Mobile Users for Cellular Networks PDF
Giang Minh Duc, Le Manh, Do Hong Tuan 113