Vol 2, No 40 (2018)

Vietnamese articles (Early Access)

The listed articles have been review-coordinated and accepted by RD-ICT Area Editors, but not edited by RD-ICT. Their contents may change prior to final publication.

Table of Contents

Article (Vietnamese)

Dung lượng bảo mật của hệ thống MIMO cỡ rất lớn khi có thiết bị nghe lén thụ động
Giang Lê-Quỳnh Vũ, Trương Trung Kiên
Giấu tin thuận nghịch sử dụng các đặc trưng của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị
Nguyễn Kim Sao, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Ất
Đề xuất cấu trúc cây phát hiện xung đột trong tập luật của tường lửa
Vũ Duy Nhất, Nguyễn Mạnh Hùng
Phương pháp cải tiến LSTM dựa trên đặc trưng thống kê trong phát hiện DGA botnet
Van Van Tong, Hieu Dinh Mac, Tung Trong Bui, Duc Quang Tran, Giang Linh Nguyen