Tạp chí Thông tin và Truyền thông
115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Principal Contact

Nguyễn Linh Trung
Trưởng ban biên tập
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Support Contact

Thư ký khoa học