Tạp chí Thông tin và Truyền thông
115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Principal Contact

Nguyễn Quang Hưng
Thư ký Hội đồng biên tập
Tạp chí Thông tin và Truyền thông
Phone (+84) 24 3773 7136

Support Contact

Thư ký Hội đồng biên tập