TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Văn Bá, Tạp chí Thông tin và Truyền thông

THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban

Nguyễn Linh Trung, Trường Đại học Công nghê, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các đồng Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Hà, Đại học Saskatchewan, Canada
Đỗ Ngọc Minh, Đại học Illinois, Hoa Kỳ

Các Phó trưởng ban

Nguyễn Văn Đức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Lê Vũ Hà, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Nam Hoàng, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Lê Hoàng Sơn, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trần Xuân Tú, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Khánh Văn, Đại học Bách khoa Hà Nội

Thư ký khoa học

Trương Minh Chính, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thư ký hành chính

Nguyễn Lan Phương, Tạp chí Thông tin và Truyền thông

BIÊN TẬP VIÊN LĨNH VỰC

Trịnh Quốc Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Võ Đình Bảy, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Ejder Bastug, NOKIA Bell Labs, Pháp
Huỳnh Thị Thanh Bình, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyễn Việt Dũng, Trường Công nghệ Tiên tiến quốc gia Bretagne, Pháp
Lê Đức Hậu, Trường Đại học Thủy lợi
Phan Dương Hiệu, Trường Đại học Limoges, Pháp
Đậu Sơn Hoàng, Trường Đại học RMIT, Úc
Bùi Quang Hưng, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Tấn Hưng, Đại học Đà Nẵng
Phan Quốc Huy, Trường Đại học Kent, Anh
Trương Trung Kiên, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Raghvendra Kumar, LNCT Group of Colleges, Ấn Độ
Nguyễn Lê Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản
Trần Minh Quang, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thái Sơn, Trường Đại học Trà Vinh
Lê Nhật Thăng, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Quản Thành Thơ, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh