Mời viết bài cho số chuyên đề Tin sinh học và sinh học tính toán 2019

2019-10-13

Chuyên san NC&PT CNTT-TT trân trọng kính mời các tác giả gửi các bài báo liên quan đến chủ tin sinh học và sinh học tính toán.

Các chủ đề quan tâm bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Expression Data Analysis
 • Biological Sequence Analysis
 • Disease Gene Prioritization
 • Protein-Protein Interaction Network
 • Gene Regulatory Network
 • Statistical Genetics
 • Systems Biology
 • Computational Proteomics
 • Computational Structural Biology
 • Large-scale Data Management
 • Systems Pharmacology
 • Human genomics
 • Drug discovery
 • Personalized Medicine/Pharmacogenomics

Thời hạn nộp bài:

Các bài báo cần được nộp trực tuyến tại trang web của Chuyên san NC&PT CNTT-TT: http://ictmag.vn.

Thông tin hướng dẫn nộp bài và các thông tin khác có tại:  https://ictmag.vn/ict/about/submissions.

Các tác giả phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo rằng các bản thảo này chưa từng được công bố trước đó, cũng như hiện đang không trong quá trình phản biện hoặc chuẩn bị xuất bản ở nơi khác. Tác giả liên hệ cũng phải chịu trách nhiệm đảm bảo đồng ý của tất cả các đồng tác giả khi nộp bài cho Chuyên san NC&PT CNTT-TT. Bản thảo cần được nộp dưới dạng PDF.

Các thời hạn cần chú ý:

 • Nộp bài: 15/10/2019
 • Thông báo chấp nhận bài: 20/11/2019
 • Bản thảo cuối cùng: 30/11/2019
 • Xuất bản: Tháng 12/2019

Liên hệ:

 • Lê Đức Hậu, v.hauld1@vintech.net.vn
 • Lê Hoàng Sơn, sonlh@vnu.edu.vn
 • Nguyễn Linh Trung, linhtrung@vnu.edu.vn