Một giải pháp suy diễn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp thông tin

  • Phan Thị Tươi Khoa KH và KT Máy tính, Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM.
  • Nguyễn Chánh Thành

Abstract

Question  Answering  (QA)  is  an important research field that research groups focuson to develop useful QA system for many languages in the world (English, Chinese, Japanese …) but just few for Vietnamese. One of most difficult processings in QAis the  answer  reasoning  applying  to  natural  language question, especially Vietnamese. The paper introduces an  approach  of  reasoning  answers  for  Vietnamese question  based  on  Graph  Theory  and  Artificial Intelligence (AI). The experimentation, which is done for  Vietnamese  questions  in  initial  phase,  shows  that the proposed approach is feasible for Vietnamese and it can be upgraded more for other languages in future.

Author Biographies

Phan Thị Tươi, Khoa KH và KT Máy tính, Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM.

Tốt  nghiệp  Đại học Kỹ thuật Tiệp khắc, ngành Máy  tính,  năm 1976. Tiến  sĩ chuyên  ngành Khoa học máy  tính, năm 1985, Trường Đại học Charles, Cộng hòa Czech.

Hiện công tác tại Khoa KH và KT Máy tính, Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM.

Hướng nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên- Xử lý văn bản; Truy xuất thông tin; Rút trích thông tin.

Email: tuoi@cse.hcmut.edu.vn

Nguyễn Chánh Thành

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tp. HCM, ngành Toán, năm  1994. Tốt nghiệp Kỹ sư, Thạc sĩ kỹ thuật và Tiến  sĩ kỹ thuật ngành Máy tính năm 1998, 2003 và 2011, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM.

Hướng nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Truy xuất thông tin, Rút trích thông tin, Web ngữ nghĩa.

Email: chanh.thanh@yahoo.com.vn

Published
2014-09-12
Section
Bài báo