Thuật toán xác định bao đóng và khóa theo tiếp cận hợp giải trong lớp các phụ thuộc logic

  • Trương Thị Thu Hà
  • Nguyễn Thị Vân
  • Nguyễn Xuân Huy

Abstract

The algorithms for closures and keys in relation schemas with functional dependencies are well-known in theory of relational databases. However, the problems of closures and keys in relation schemas with positive Boolean dependencies are still opened. This paper proposes a solution to these problems. The results are presented by unification method which is a new technique to construct the basic algorithms for logic dependencies in data and knowledge bases.

 

References

BAADER F., SNYDER W., “Hanbook of Automated Reasonning”. Ed. Alan Robinson and Andrei Voronkov, Elsevier Science Publishers B.V, 2001.

BOHANNON P., FAN W., GEERTS F., JIA X., KEMENTSIETSIDIS A., (2007), “Conditional functional dependencies for data cleaning”, In ICDE, pp.746-755.

BRAVO L., FAN W., MA S., (2007), “Extending dependencies with condition”, In VLDB, pp.243-254.

DAVID MAIER, V. M MEGLER, KRISTIN TUFTE (2014), Challenges for Dataset Search, “Database System for Advanced Applications”, Lecture Notes in Computer Science Volum 8421, 1-15.

FAN W., GEERTS F., LAKSHMANAN L. V. S., XIONG M., (2009), “Discovering conditional functional dependencies”, In ICDE, pp. 1231-1234.

FAN W., LI J., JIA X., MA S., (2009), “Reasoning about record matching rules”, PVLDB.

GOLAB L., KARLOFF H., KORN F., SAHA A., SRIVASTAVA D., (2009), “Sequential dependencies”, PVLDB, 2(1), pp.574-585.

ILYAS I. F., MARKL V., HAAS P. J., BROWN P., ABOULNAGA A., (2004), “Cords: Automatic discovery of correlations and soft functional dependencies”, In Sigmod Conference, pp.647-658.

KOUDAS N., SAHA A., SRIVASTAVA D., VENKATASUBRAMANIAN S., (2009), “Metric functional dependencies”, In ICDE, pp.1275-1278.

NGUYEN XUAN HUY, LE THI THANH, “Generalized Positive Boolean Dependencies”, J. Inf. Process. Cybern. EIK, 28, 1992, 6, 363-370.

SAGIV Y., DELOBEL C., PARKER D. S., FAGIN R., “An equivalence between Relational Database Dependencies and a Fragment of Propositional Logic”, J.ACM, 28, 1981, 435 - 453. Corrigendum J. ACM, 34, 1987, 1016 -1018.

SONG S., CHEN L. and CHENG H., “Efficient Determination of Distance Thresholds for Differential Dependencies”, IEEE Transactions on knowledge and data engineering, Vol. 26, No. 9, 2014, 2179-2192.

SONG S., CHEN L., “Differential Dependencies: Reasoning and Discovery”, ACM Trans. Datab. Syst. 9, 4, Article 39, (March 2011), 42 pages.

NGUYỄN XUÂN HUY, “Các phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu”, NXB Thống Kê, 2006.

NGUYỄN XUÂN HUY, CAO TÙNG ANH, TRƯƠNG THỊ THU HÀ, LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG HOA, BÙI ĐỨC MINH (2012), “Các biến thể của phụ thuộc sai khác trong cơ sở dữ liệu quan hệ”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XV: “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông”, NXB Khoa học và Kỹ thuật, ISBN 978-604-67-0251-137- 41.

NGUYỄN XUÂN HUY, ĐÀM GIA MẠNH, VŨ THỊ THANH XUÂN, KIM LAN HƯƠNG (2001), “Về một lớp công thức logic suy dẫn”, Tạp chí Tin học và điều khiển học, 17 (4), tr. 17-22.

NGUYỄN XUÂN HUY, ĐOÀN VĂN BAN, ĐÀM GIA MẠNH, NGUYỄN THẾ DŨNG (2001), “Về mối liên hệ giữa suy diễn phụ thuộc hàm và suy diễn logic”, Tạp chí Tin học và điều khiển học, 17(4), tr.11-16.

TRƯƠNG THỊ THU HÀ, “Độ phức tạp của các thuật toán chuẩn hóa phụ thuộc Boole dương", Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, ISSN 1859 – 3526, Tập V-1, Số 12(32), 12-2014.

Published
2016-12-06
Section
Bài báo