Một phương pháp gia tăng để tính độ chính xác và độ phủ của các luật quyết định trên khối dữ liệu có tập đối tượng thay đổi

  • Đỗ Thị Lan Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Trịnh Đình Thắng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Abstract

Bài báo đưa ra mô hình tăng hoặc giảm tập đối tượng của khối quyết định. Từ đó trình bày các thuật toán gia tăng để tính ma trận độ chính xác và ma trận độ phủ của các luật quyết định trên khối dữ liệu có tập đối tượng thay đổi. Đồng thời phát biểu và chứng minh độ phức tạp của các thuật toán này.

References

Trịnh Đình Thắng, Mô hình dữ liệu dạng khối, NXB Lao Động, Hà Nội, 2011.

Trịnh Đình Thắng, Trần Minh Tuyến, Phép dịch chuyển lược đồ khối và vấn đề biểu diễn bao đóng, khóa trong mô hình dữ liệu dạng khối, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XIII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông”, (276-286), 08/2010.

Trinh Dinh Thang, Tran Minh Tuyen, Key and key attributes set, non-key attributes set with translation of block schemes, International Journal of Advanced Research in Computer Science, vol. 3, No.3, (335-339), India, 2012.

Trịnh Đình Thắng, Trần Minh Tuyến, Đỗ Thị Lan Anh, Khai phá luật quyết định trên khối dữ liệu có giá trị thuộc tính thay đổi, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XIX:"Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông", (163-169), 2016

LIU, D., LI, T., RUAN, D., ZOU, W. (2009), “An incremental approach for inducing knowledge from dynamic information systems”, Fundam. Inform., (94), (245–260), 2009.

SHI, K., YAO, B. (2008), Function S-rough sets and decision law identification. Science in China Series F: Information Sciences 51, (499–510), 2008.

Published
2019-05-26
Section
Bài báo