Quan hệ giữa phụ thuộc hàm nới lỏng và phụ thuộc Boole dương tổng quát

Relationship between Relaxed Functional Dependencies and Generalized Positive Boolean Dependencies

  • Thi Van Nguyen Author
Keywords: Phụ thuộc Boole dương tổng quát, phụ thuộc hàm nới lỏng

Abstract

Tóm tắt: Mục đích chính của bài báo là khảo sát và đặc tả các biến thể khác nhau của phụ thuộc Boole dương tổng quát. Tìm ra một đặc tả cho phụ thuộc nới lỏng tổng quát và chỉ ra rằng phụ thuộc nới lỏng nói chung và phụ thuộc hàm nới lỏng nói riêng chỉ là những trường hợp riêng của phụ thuộc Boole dương tổng quát.

Kết quả này được dùng làm cơ sở để xây dựng mô hình tổng quát về các lớp phụ thuộc khác nhau trong khai thác tri thức bằng các công cụ AI và học sâu.

Abstract: The main purpose in this paper is studying and descripting the variety of the generalized positive Boolean dependencies. A class of genneralized relaxed dependencies is introduced and pointed out that this class and class of relaxed functional dependencies are partial of the generalized positive Boolean dependencies.

   The result can be used to construct a model of different dependencies for knowledge mining with the AI approach and deep learning.

Published
2020-09-14
Section
Bài báo