Giải pháp cảnh báo tránh va chạm dựa trên dữ liệu môi trường và đặc điểm điều khiển phương tiện.

Solutions on collision avoidance based on environmental data and vehicle control characteristics

  • Công Pháp Huỳnh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
  • Hải Thọ Quách Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
  • Anh Phương Phạm Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Keywords: thời gian va chạm, lập quy hoạch đường đi, lập kế hoạch chuyển động, hệ thống giao thông thông minh, time to collision, path planning, motion planning, intelligent transportation systems

Abstract

Trong quá trình chuyển động của phương tiện khi tham giao thông thì
các yếu tố cần được xét đến là các tính năng an toàn để tạo nên sự thoải mái cho
người ngồi trên xe. Trong bài báo này, với việc phân tích mối quan hệ giữa thời
gian tránh va chạm (TTC) kết hợp với dữ liệu thông tin môi trường, cùng với các
thông số dựa trên đặc điểm của người điều khiển phương tiện, từ đó đề xuất giải
pháp mô hình cảnh báo tránh va chạm cho phương tiện. Đặc điểm của mô hình
cảnh báo tránh va chạm này có thể thích ứng với nhiều điều kiện điều khiển
phương tiện khác nhau và đưa ra ngưỡng cảnh báo thích hợp. Kết quả mô phòng
được thực hiện trong môi trường mô phỏng Matlap để chứng minh giải pháp đề
xuất hoạt động hiệu quả với những điểm tối ưu như những giảm thiểu rủi ra va
chạm và cải thiện mức độ an toàn khi điều khiển phương tiện.

Author Biographies

Công Pháp Huỳnh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng

Quách Hải Thọ1, Huỳnh Công Pháp2, Phạm Anh Phương3 1 Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 2 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng 3 Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng qhaitho@hueuni.edu.vn,hcphap@gmail.com,paphuong@yahoo.com

Hải Thọ Quách, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Quách Hải Thọ1, Huỳnh Công Pháp2, Phạm Anh Phương3 1 Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 2 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng 3 Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng qhaitho@hueuni.edu.vn,hcphap@gmail.com,paphuong@yahoo.com

Anh Phương Phạm, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Quách Hải Thọ1, Huỳnh Công Pháp2, Phạm Anh Phương3 1 Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 2 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng 3 Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng qhaitho@hueuni.edu.vn,hcphap@gmail.com,paphuong@yahoo.com

Published
2021-06-12