Journal of Research and Development on Information and Communication Technology

Research and Development on Information and Communication Technology – The MIC ICT Research Journal is a scientific publication of the Journal of Information and Communication, published by Vietnam Ministry of Information and Communications (MIC) since 1999.

The MIC ICT Research Journal is peer-reviewed, open-access, and publishes four issues a year:

  • two in its English Edition (ISSN: 1859-3534): Journal on Information Technologies & Communications, ICT Research in short.
  • two in its Vietnamese Edition (ISSN: 1859-3526): Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Công nghệ TTTT in short.

Why published in ICT Research?

  • ICT Research is open-access.
  • ICT Research provides professional editing for free.
  • ICT Research is ranked among the top ICT journals in Vietnam by the State Council of Professorship.
  • ICT Research is committed to providing timely review: Each major round of review take approximately 5 weeks. When revision is requested, the revised version should be submitted within 4 weeks for a major revision or 2 weeks for a minor revision. No more than 1 major revision and 2 minor revisions are allowed.
  • ICT Research will immediately publish online an accepted paper, with DOI, once it has been copyedited and laid out in compliance with ICT Research editing rules.
  • ICT Research is member of Cossref, submited papers will be  checked using Similar Check, powered by iTheticate.

Announcements

Bài báo xuất sắc của VNICT 2023 sẽ được chọn đăng trên Chuyên san

2023-08-08

VNICT 2023 do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đồng tổ chức tại Bắc Ninh vào các ngày 5-6 tháng 10 năm 2023, và có sự tham gia phối hợp của Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU). Một số bài xuất sắc sẽ được chọn đăng trên Chuyên san tạp chí: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông)

Read more about Bài báo xuất sắc của VNICT 2023 sẽ được chọn đăng trên Chuyên san