Journal of Research and Development on Information and Communication Technology

Journals

 • Journal on Information Technologies & Communications

  Research and Development on Information and Communication Technology – The MIC ICT Research Journal is a scientific publication of the Journal of Information and Communication, published by Vietnam Ministry of Information and Communications (MIC) since 1999.


  The MIC ICT Research Journal is peer-reviewed, open-access, and publishes four issues a year:  • two in its English Edition (ISSN: 1859-3534): Journal on Information Technologies & Communications, ICT Research in short.

  • two in its Vietnamese Edition (ISSN: 1859-3526): Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Công nghệ TTTT in short.


  Why published in ICT Research?  • ICT Research is open-access.

  • ICT Research provides professional editing for free.

  • ICT Research is ranked among the top ICT journals in Vietnam by the State Council of Professorship.

  • ICT Research is committed to providing timely review: Each major round of review take approximately 5 weeks. When revision is requested, the revised version should be submitted within 4 weeks for a major revision or 2 weeks for a minor revision. No more than 1 major revision and 2 minor revisions are allowed.

  • ICT Research will immediately publish online an accepted paper, with DOI, once it has been copyedited and laid out in compliance with ICT Research editing rules.

  • ICT Research is member of Cossref, submited papers will be  checked using Similar Check, powered by iTheticate.

 • Research and Development on Information and Communication Technology

  Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông,  gọi tắt là Công nghệ TTTT, là chuyên san khoa học của Tạp chí Thông tin và Truyền thông, do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản từ năm 1999. 


  Một số lợi ích khi nộp bài vào Công nghệ TTTT  • Chuyên san là tạp chí mở trực tuyến (open-access);

  • Chuyên san hỗ trợ biên tập và chế bản miễn phí;

  • Chuyên san được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một tạp chí khoa học uy tín trong ngành Công nghệ Thông tin và liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa;

  • Hỗ trợ dịch bài tiếng Việt đã được chấp nhận sang tiếng Anh miễn phí.