Đề xuất thuật giải mã V-BLAST mới cho các hệ thống MIMO-OFDM

  • Đào Minh Hưng Trường Đại học Quy Nhơn.
  • Nguyễn Văn Đức
  • Nguyễn Quốc Khương Viện Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Nguyễn Quốc Trung
  • Nguyễn Thu Nga Bộ môn Kỹ thuật thông tin, Viện Điện tử- Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Abstract

In  this  paper,  we  propose  a  new  VBLAST (Vertical-Bell Labs Layered Space-Time) decoding  algorithm for MIMO-OFDM  (Multiple–Input  Multiple-Output-Orthogonal  Frequency Division  Multiple-xing) system to  improve  the spectral  efficiency  of  very  high  speed  channels. The proposed  algorithm  considers  the decision  errors caused  by  error  propagation and  a  linear  signal detector  using  probabilistic  data  association. The results of calculations and simulations in terms of SER ratio indicates  that the  proposed  scheme improves  the  system  performance  significantly compared to the proposed scheme in [4] (7 dB gain at SER  =  10-2 for  4-QAM  modulation)  without increasing the complexity of computing.

Author Biographies

Đào Minh Hưng, Trường Đại học Quy Nhơn.

Sinh năm 1969.

Tốt  nghiệp  đại học chuyên ngành Vật  Lý  năm 1991, chuyên ngành Điện tử Viễn thông năm  1998  và  nhận bằng Thạc sỹnăm 2004.

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật thông tin, thông tin vô tuyến, MIMO-OFDM.

Hiện đang công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Email: daominhhungqn@gmail.com

Nguyễn Văn Đức

Sinh năm 1973.

Nhận  bằng  tốt  nghiệp  Đại  học năm 1995 và Cao học năm 1997 chuyên  ngành  Điện  tử -Viễn thông  tại  Trường  Đại  học  Bách Khoa Hà nội. Nhận bằng Tiến sỹ chuyên  ngành  thông tin năm 2003  tại Trường  Đại  học  Hannover - Cộng  hòa  dân chủ Đức. Được phong Phó Giáo sư năm 2009.

Lĩnh  vực  nghiên  cứu:  thông  tin  vô  tuyến  OFDM, MIMO-OFDM,  DSP  và  ứng  dụng,  mã  hóa  kênh truyền.

Nguyễn Quốc Khương, Viện Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Sinh năm 1973.

Tốt  nghiệp  đại  học  chuyên ngành  Điện tử Viễn thông năm 1995 và nhận bằng Thạc sỹ năm 1997 và bằng Tiến sỹ năm 2011 tại  Trường  Đại  học  Bách  Khoa Hà Nội.

Lĩnh  vực  nghiên  cứu: thông tin vô  tuyến-MIMOOFDMA, Xửlý tín hiệu, DSP và ứng dụng.

Hiện  đang  công  tác  tại  Viện  Điện  tử -  Viễn  thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nguyễn Quốc Trung

Sinh năm 1949.

Bảo vệ luận án Tiến sỹ năm 1982 ở Hungary. Được phong Phó Giáo sư năm 2004.

Lĩnh vực nghiên cứu: thông tin vô tuyến, Xử lý tín hiệu và lọc số.

Nguyễn Thu Nga, Bộ môn Kỹ thuật thông tin, Viện Điện tử- Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Sinh năm 1980 - Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên  cứu:  thông  tin  vô tuyến, MIMOOFDM.

Hiện công tác tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin, Viện Điện tử- Viễn thông trường  Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Published
2014-09-12
Section
Bài báo